Automatiser arbejdsgange: Arbejdsmarked og sociale forhold

 • Ansøgning om integrationsydelse
 • Ansøgning om integrationsydelse – med ægtefælle
 • Ansøgning om Enkeltydelse
 • Ansøgning om hjælp til forsørgelse
 • Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance.
 • Ansøgning om julehjælp
 • Ansøgning om kontanthjælp
 • Ansøgning om kontanthjælp – med ægtefælle
 • Ansøgning om ledighedsydelse under ferie
 • Ansøgning til modersmålsundervisning
 • Ansøgning til uddannelseshjælp
 • Ansøgning til uddannelseshjælp – med ægtefælle
 • Ansøgning-Stillingsopslag JCH Match
 • Bestilling af ergoterapeut – Jobcenter
 • Bestilling af hjælpemiddel til borger – Jobcenter
 • Bestilling af tilbud – Jobcenter
 • DP 209 vedr ulykkestilfælde
 • DP 209 – borger
 • DP 209 – sagsbehandler
 • Fremmødeskema – Jobcenter
 • Handling værksted
 • Henvisning fra Jobcenter til ASV
 • Henvisning Specialtandpleje
 • Håndholdt inklusion for indsatte
 • Indberetning medarbejderhændelser – Jobcenter
 • Indberetning af befordringsgordtgørelse i henhold til LAB-loven §82
 • Indkøb – Jobcenter
 • Kantine bestilling – Jobcenter
 • Kontakt Jobcentret
 • Kontakt Ydelsesafdelingen
 • Lønoplysninger til fleksløntilskud
 • Ny bruger, ændring af bruger og stop af bruger.
 • Opfølgning løntilskud skånejob
 • Oplysning om normalløn for fuld tid
 • Oprettelse af Cisco Jabber bruger – Jobcenter
 • Overslag på tandbehandling til YdelsesCentret
 • Oprettelse af ny medarbejder – Jobcenter
 • Personaleændringer Insite – Jobcenter
 • Praktiske opgaver – Jobcenter
 • Resocialisering – afslutning
 • Resocialisering – booster
 • Resocialisering – opstart
 • Skema til årsregulering, selvstændige
 • Timeindberetning ifm sygedagpenge
 • Tabt arbejdsfortjeneste §42
 • Tilmelding til modermålsundervisning
 • Tilbagemelding til UU
 • Uddannelsesstøtte Endelave
 • Visitationsskema Ungeenheden – Jobcenter

Automatiser arbejdsgange: Børn, unge og familie

 • 11.7 "Fra tab til trivsel" evalueringsblanket
 • 11.7 "Fra tab til trivsel" opstartsblanket
 • 11.7 samtaleforløb – evalueringsblanket
 • 11.7 samtaleforløb – opstartsblanket
 • barns kontrakt – del 1
 • Afrapportering aflastnings– og fritidsfamilier
 • Afrapportering forstærkede plejefamilier
 • Afrapportering plejefamilier
 • Anmodning om specialpædagogisk bistand
 • Anmodning om udskudt skolestart
 • Anonymrådgivning U–turn
 • Ansøg om støttepædagogisk indsats
 • Ansøg om supplerende sprogstøttetimer
 • Ansøg om sygeundervisning
 • Ansøgning om aktindsigt – Familierådgivningen
 • Ansøgning om hjælpemidler
 • Ansøgning om merudgiftsydelse
 • Ansøgning om økonomisk støtte til efterskoleophold
 • Ansøgning om socialpædagogisk friplads
 • Ansøgning om socialpædagogisk tilskud
 • Ansøgning om støtte til enkeltbørn
 • Ansøgning om støtte til enkeltbørn – forlængelse
 • Ansøgning om tilskud til privat børnepasning
 • Ansøgning til pædagogiske tiltag (kommunale daginstitutioner)
 • Ansøgning til samtalegrupper
 • Ansøgningsskema som dagplejer
 • Ansøgningsskema som vikar i privat pasningsordning
 • Ansøgningsskema til godkendelse som privat pasningsordning
 • Anvisning til basistilbud
 • Arbejdsseddel for dagplejere
 • Bekræftelse vedr. deltagelse i Skills
 • Bestil afhentning eller reparation af hjælpemidler
 • Bestilling af buskort til kommunal rute
 • Bestillingsbesked Bifrost – Opstart
 • Bestillingsbesked Bifrost – Startdato fra Bifrost
 • Børn & Familie
 • Dagplejebudget
 • Dagplejen – arbejdsseddel
 • Dokumentation af udgifter til privat børnepasning
 • Evaluering – støttepædagogisk indsats
 • Evaluering – UTM
 • Evaluering af § 11,3 forløb
 • Evalueringsblanket Ung Mødre gruppe eller DUÅ
 • F&H §11
 • F&H Afslutningsnotat § 11
 • Familiebehandlingen – Afslutningsskema
 • Familiebehandlingen – Evalueringsskema
 • Familiebehandlingen – Opstartsskema
 • Familieplejen –Statusbeskrivelse
 • Forældrebetaling, tandplejen
 • Forældrekursus "Forstå mig nu"
 • Fraværsansøgning – Horsens Byskole
 • Godkendelsesskema til private passere og vikarer
 • Henvendelse til PPR
 • Henvendelse til UTM
 • Henvisning til Børne– og Ungepsyk.
 • Henvisning til Tidlig Hjælp
 • Indberetningsliste for aflastning
 • Indberetningsliste for aflastningsfamilier
 • Indberetningsskema for aflastnings- og fuldtidsplejefamilier
 • Indskrivning 0. klasse
 • Indskrivning i Folkeskole
 • Indstilling til Visitationsudvalg
 • Indstilling U-turn
 • Indstillingsskema af 0-14 årige til pædagogisk psykologisk rådgivning fra forældre
 • Indstillingsskema fra forældre cpr (den unge)
 • Klageskema
 • Konsultation
 • Kontrakt vedr. støtte– og kontaktperson
 • Køreseddel for familieplejere (RPA)
 • Køreseddel til Familie og Ungecentret
 • Køreseddel til plejefamilier
 • Kørsel af eget barn til og fra undervisning
 • Kørselsindberetning for plejefamilier
 • Kursus – Fælles forældre ansvar
 • KVAST
 • Ledsager for børn
 • Notatside – Aflastningsfamilie
 • Opret familieplejer til kørselsindberetning
 • Pasningsaftale mellem forældre og privat pasningsordning
 • PMTO gruppeforløb – evalueringsblanket
 • PMTO gruppeforløb – opstartsblanket
 • RC status – familie
 • RC status – ung
 • Revisitation (specialundervisning)
 • Samtykke fra forældre 1
 • Samtykke til fælles visitation med BUPA
 • Samtykkeerklæring
 • Send filer til TCBU
 • Send via din leder – henvendelse til PPR
 • Send via din leder – Indstilling til Visitationsudvalg
 • Send via din leder – Revisitation (specialundervisning)
 • Sikker e–mail
 • Skole– \ Dagtilbudsudtalelse – privat inst.
 • Skolefotografering
 • Sommerferiepasning Horsens Byskole SFO, afd. Fussingsvej
 • Sommerferiepasning, Daginstitution Gedved og Lund
 • Sparringsskema
 • Specialpædagogernes evaluering
 • Specialtilbud på skoleområdet
 • Statusrapport – fra plejefamilie
 • Statusrapport – Støtte/kontaktområdet
 • Støtte til specialefterskole
 • Støtte– og Kontaktperson
 • STU – Indskrivning, udskrivning og pause af elever
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • TCBU Ansøgningsskema
 • TCBU Børns tidlige skriftsproglige udvikling
 • TCBU Inklusionspakke – Legens potentiale for børn med traume
 • TCBU Inklusionspakke Arbejdshukommelse og læring
 • TCBU Inklusionspakke Fokus på måltidet
 • TCBU Inklusionspakke Forebyggelse af angst
 • TCBU Inklusionspakke Inklusion gennem musik og bevægelse
 • TCBU Inklusionspakke Legens potentiale
 • TCBU Inklusionspakke Mentalisering i klassefællesskabet
 • TCBU Inklusionspakke Narrativer i klasserummet
 • TCBU Inklusionspakke Overleveringsforløb ved skolestart
 • TCBU Inklusionspakke Sansemotorisk indsats
 • TCBU Inklusionspakke Støjens betydning for sprogindlæring
 • TCBU Inklusionspakke Styrket sprogindsats
 • TCBU Inklusionspakke Udvikling af det pædagogiske miljø
 • TCBU Styrket sprogmiljø i daginstitutionen
 • TCBU Understøttelse af forældres sprogarbejde
 • Tilsyn hos private dagtilbud
 • Timesedler –Støtte/kontaktområdet
 • TTR (Tidlig Tværfaglig Indsats)
 • Udgifter for plejefamilier
 • Underretning fagpersoner
 • Underretningsskema for private
 • Underretningsskema Social Service § 153
 • Ungecentret – Afslutning
 • Ungecentret – Afslutningsskema NY
 • Ungecentret – Evaluering
 • Ungecentret – Evalueringsskema NY
 • Ungecentret – Opstartsskema NY
 • Ungeforum – Evaluering
 • UU Vejle – Praktiktilmelding
 • UU Vejle – praktiktilmelding (adm. blanket)
 • Visitation af børn til basistilbud – skoledel

Automatiser arbejdsgange: HR & IT

 • 44 + § 45 Timeseddel aflastning/ledsager – flow
 • A conto til timelønnet personale
 • Adgang til IT-systemer i Horsens Kommune
 • Ændring af ansættelsesforhold
 • Ændring af trækprocent
 • Ændring i ansættelsesforhold – RENGØRING
 • Ændring i eksisterende ansættelsesforhold (timetalsændring, afd.skift, periodeændring)
 • Ændring/annullering af tidligere anmodet ferie, særlige feriedage og børneomsorgsdage (ikkeundervisere)
 • Ændring/annullering af tidligere anmodet ferie, særlige feriedage og børneomsorgsdage (ikkeundervisere) –1.6
 • Ændring/annullering af tidligere anmodet ferie, særlige feriedage og børneomsorgsdage (undervisere)
 • Ændring/annullering af tidligere anmodet ferie, særlige feriedage og børneomsorgsdage (Undervisere) –1.6
 • Ændringer i ansættelsen
 • Aflaster/Døgnaflastning
 • Afregning af b-indkomst
 • Aftalebaseret udskudt orlov
 • Afvigelse fra principperne for databehandleraftale
 • Anmeldelse af arbejdsulykke
 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerhed
 • Anmeldelse af fysisk eller psykisk vold
 • Anmeldelse af graviditet/adoption
 • Anmeldelse af graviditetsorlov
 • Anmeldelse af mobning eller seksuel chikane
 • Anmeldelse af nærved arbejdsulykke
 • Anmodning om ferie, særlig ferie, børneomsorg og tj.fri – 1.7 (ikkeundervisere)
 • Anmodning om ferie, særlig ferie, børneomsorg og tj.fri – 1.7 (undervisere)
 • Anmodning om ferie, særlig ferie, børneomsorg og tj.fri 1.6 (Ikkeundervisere)
 • Anmodning om ferie, særlig ferie, børneomsorg og tj.fri 1.6 (Undervisere)
 • Anmodning om ferie, særlige feriedage og omsorgsdage (ikkeundervisere) 1.5
 • Anmodning om ferie, særlige feriedage og omsorgsdage (undervisere) 1.5
 • Anmodning om udbetaling af 6. ferieuge
 • Ansættelse
 • Ansættelse – brugeroprettelse
 • Ansættelse – introforløb
 • Ansættelse – ny medarbejder
 • Ansættelse / tilknytning
 • Ansøgningsskema – pulje for digital strategi
 • Anvendelse af arbejdstelefon
 • Befordring i egen bil – lav sats (Børn/Familie)
 • Begæring om enterpriseforsikring
 • Bestille fastholdelses– og arbejdsmiljøterapeut
 • Bestilling af adgangskort/licenser
 • Bestilling af blomster
 • Bestilling af Digital Signatur
 • Bestilling af ID kort
 • Bestilling af rejseforsikring
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Fastansat
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Vikar
 • Brud på persondatasikkerheden
 • Delvis sygdom
 • DRVBruger – Ikke oprettelse i LØNSYSTEM
 • Egenerklæring – Pension
 • Ekstern Hjemmepleje
 • Engangsvederlag for direktør og chef, merarbejde
 • Engangsvederlag for direktør og chef, særlig indsats
 • Engangsvederlag for leder, merarbejde
 • Engangsvederlag for leder, særlig indsats
 • Evaluering af SBSYS-kursus
 • Ferieindberetningsskema for døgnplejere
 • Forhåndsgodkendelse / udbetaling af merarbejde (GYM)
 • Fratrædelse
 • G-dage
 • Godtgørelse af rejseudgifter og udlæg (elever) – NemKonto 1.6
 • Godtgørelse af udlæg – NemKonto 1.4
 • Godtgørelse af udlæg (virksomheder/CVR) – NemKonto
 • Hændelsesrapportering
 • Indberet informationssikkerhedshændelse – trin 1
 • Indberet system til systemejerlisten.
 • Indberet timelønnet ift ServiceLoven
 • Indberet timelønnet ift ServiceLoven – godkendelse
 • Indberetning af arbejdstid (undervisere)
 • Indberetning af kørsel for personale på rådhuset
 • Indberetning af timer og tillæg til udbetaling
 • Indberetning af timer vedr. handicapledsagerordning
 • Indberetning af timer vedr. kontaktpersonsordning
 • Indberetning af voldsepisoder
 • Investering i nye IT-projekter
 • Investeringsproces
 • IT-bestilling – specielt it-tilbehør
 • IT-bruger flytning/ændring
 • IT-oprettelse/deaktivering allerede ansatte
 • IT-sikkerhedspolitik
 • Kaldenavn
 • Kantinebestilling HPS
 • Kantinebestilling HPS – Til eksterne bestillinger
 • KMD – Ændringer af rettigheder på bruger
 • KMD – Oprettelse af bruger
 • KMD – Tildel ekstra rettigheder
 • KMD OPUS Opret
 • Kontaktperson, Støtteperson/Timeaflastning
 • Kørselsafregning – 1.4
 • Kørselsafregning – 1.7
 • Ledighedsdage
 • Lønrefusion for tillidsrepræsentanter
 • Medarbejderpakke, opret, stop af bruger, bevilling
 • Modtagelse af IT-udstyr
 • Ny medarbejder
 • Nyansættelse
 • Nyt timetal for en månedslønnet
 • Omsorgsdage
 • Oplysninger ved ansættelse
 • Oplysningsskema vedr. pensionsordning
 • Opret AD-bruger
 • Opret ledsager til timeregistrering
 • Opret timelønnet ift ServiceLoven
 • Oprettelse af adgang til TDC selvbetjening
 • Oprettelse af bruger til engangsvideomøderum
 • Overførsel/udbetaling af ferie og særlige feriedage (ikkeundervisere)
 • Overførsel/udbetaling af ferie og særlige feriedage (undervisere)
 • Personligt tillæg
 • Praktikkontrakt
 • Prisme Ejendomme DRV Bruger
 • Prisme Ejendomme
 • Raskmelding 1.5
 • Rejseafregning – 1.4
 • Rejseafregning – 1.7
 • Rejseafregning – Nemkonto
 • Rejseafregning – Nemkonto 1.7
 • Ret telefonnumre
 • Risikovurdering
 • Risikovurdering af IT systemer
 • Samtykke til optagelse af billeder og video
 • Samtykkeerklæring ifm arbejdsskader
 • Seniorforløb: Tilmelding til introduktionssamtaler
 • Sygemelding 1.5
 • Sygemelding 1.6
 • Systemportefølje
 • Talegenkendelse – Nyoprettelse af bruger
 • Tekniske og org. sikkerhedsforanstaltninger
 • Tilmeld til SBSYS kursus
 • Timelønnet medhjælp – kantine
 • Timelønnet medhjælp – pedelmedhjælper
 • Timeregistrering for timelønnet ledsager (RPA)
 • Timeseddel – Afløsning i hjemmet
 • Udbetaling af flekstimer
 • Udlægsblanket – It-og Digitaliseringsafdelingen
 • Udlægsblanket HPS
 • Uopfordret ansøgning som afløser i hjemmet
 • Valg af arbejdsmiljørepræsentant
 • Valg af TR/TRsuppleant
 • Varsling af barselsorlov/forældreorlov efter fødsel (moderen) (ikkeundervisere) 1.5
 • Varsling af barselsorlov/forældreorlov efter fødsel (moderen) (undervisere) 1.5
 • Varsling af fædre-/medmoderorlov (ikkeundervisere) 1.5
 • Varsling af fædre-/medmoderorlov (undervisere) 1.5
 • Varsling af forældreorlov efter fødsel (moderen og faderen/medmoderen) (ikkeundervisere) 1.5
 • Varsling af forældreorlov efter fødsel (moderen og faderen/medmoderen) (undervisere) 1.5
 • Varsling af graviditetsorlov (ikkeundervisere) 1.5
 • Varsling af graviditetsorlov (undervisere) 1.5
 • Vejlederhonorar – Pædagogikum (Gym)

Automatiser arbejdsgange: Teknik og Miljø

 • 42 påtegning
 • Aflevering af kanylebokse
 • AG1
 • AG2
 • AG3
 • Angiv opvarmningsform til BBR
 • Anmeld bygge– og anlægsaffald
 • Anmeld eller afmeld en olietank
 • Anmeld genopdyrkningsret
 • Anmeld skimmelsvamp
 • Anmeld skovrejsning
 • Anmeld vilde katte
 • Anmeldelse af autoværksted
 • Anmeldelse af dyrehold
 • Anmeldelse af hundehold
 • Anmeldelse af mindre erhvervsmæssigt dyrehold.
 • Ansøg om jordvarmeanlæg med horisontale slanger
 • Ansøg om opstilling af Nabohjælp–skilte
 • Ansøgning om aktindsigt i byggesager
 • Ansøgning om Bannere/Plakater/Skilte
 • Ansøgning om dispensation for arbejdstider samt anmeldelsesskema for midlertidige aktiviteter der varer mere end 14 dage.
 • Ansøgning om dispensation fra kravet om separering af spildevand for trappeskakt og lyskasser
 • Ansøgning om FlexUng
 • Ansøgning om midler til grønt projekt som skal udføres i det følgende år
 • Ansøgning om parkeringslicens
 • Ansøgning om servicevejvisning
 • Ansøgning om tilslutningstilladelse
 • Ansøgning om udstykningserklæring
 • Ansøgning til nedsivning af regnvand
 • Ansøgningsskema til private spildevandsanlæg
 • Ansøgningsskema til regulering af vandløb
 • Avendelse af affald til jordbrugsformål
 • Bade- og bådebro
 • Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge
 • Bestilling af taxa
 • Bestilling af taxa – Kun til Læring
 • Bestilling og Genbestilling af førstehjælpsudstyr
 • Bilag vedrørende udlæg eller køb med Eurocard for AffaldGenbrug
 • Bilag vedrørende udlæg eller køb med Eurocard i T&M (Intern)
 • Bilag vedrørende udlæg eller køb med Eurocard i Trekantbrand
 • Book et besøg på en genbrugsstation
 • Book kørsel for borgere (ekstern)
 • Book kørsel for borgere (intern)
 • Book Monumentområdet i Jelling til et arrangement
 • Brug af byens torve og pladser
 • Brug af nedgravede containere
 • Bygherrerådgivning
 • Deklaration for aflevering af farligt affald
 • Dispensation fra bopælspligt
 • Dispensation fra parkeringskrav
 • Erklæring om, at beholder tages ud af drift
 • Etablering af private spildevandsanlæg
 • Færdigmeld autoriseret kloakarbejde – kloakattest
 • Færdigmelding af kloakarbejde på privat grund
 • Færdigmelding fra autoriseret mester
 • Faskinetilladelse
 • Fjernvarmehøring – til intern brug
 • Forbrug af pesticider på kommunens arealer
 • Forhåndsdialog til byggeri – Erhverv
 • Forhåndsdialog til byggeri – Borger
 • Genanvendelse af asbestfrie eternitplader
 • Genbrug 24/7 – Remmerslund – Erhverv
 • Genbrug 24/7 – Slet eller ændre telefonnummer
 • Godtgørelse af udlæg (Teknik og Miljø)
 • Helårsbeboelse i sommerhus
 • Indberet årligt forbrug af rottegift
 • Indberet sikringsordning til rottebekæmpelse
 • Indhentning af oplysninger på ny medarbejder
 • Indsigelse over parkeringsafgift
 • Indvinding af grundvand (markvanding)
 • Indvinding af grundvand til vandværk
 • Klag over taxikørsel
 • Klager over lugt, støj og røg
 • Klager over parkeringsafgifter
 • Kloakmester er bestilt til separatkloakering
 • Kørsel vedr. centerelever (skoletaxa)
 • Kørselsdispensation
 • Matrikulære sager
 • Medarbejderoplysninger – TM – Administration
 • Midlertidig ophold i sommerhus
 • Miljøuheld
 • Miljøuheld – Miljøvagt
 • Modtagere af rent jord
 • Olietank
 • Olietanksstatus i BBR
 • Opkrævning af bidrag
 • Oprettelse af bruger til Remmerslund genbrugsstation 24–7 løsning
 • Opsætning af plakater på lysmaster
 • Paragraf 70 anmeldeskema
 • Parkerings– og Kørselsdispensationer
 • Sandblæsning
 • Selvbookerplads
 • Separatkloakering
 • Sløjfning af brønde og boringer
 • Søg om et anlæg til jordvarme
 • Søg om handicapkørsel til fritidsformål
 • Søg om kørsel til læge/speciallæge
 • Søg om tilladelse til en faskine
 • Søg om tilladelse til et regnbed
 • Søg om tilskud fra Demokratipuljen
 • Søg om tilskud fra Strakspuljen
 • Søg om tilskud fra Udviklingspuljen
 • Søg om tilskud til den store ide
 • Søg tilladelse til at mellemdeponere jord
 • Søg tilladelse til en boring efter grundvand
 • Spildevandsanlæg med udledning
 • Spildevandsanlæg uden udledning
 • Støv, støj og lugt – anmeld midlertidig aktivitet
 • Strakstilladelse til byggeri – Borger
 • Tilmelding til klinisk risikoaffald
 • Tilmelding til temamøde med erhvervs– og boligmæglere
 • Tilslutning af husspildevand til offentlig kloak
 • Tilslutning til vandværk
 • TM – Anmeldelse af ansvarskrav
 • TM kort-test
 • TM-Kommunikation – Samtykke
 • TM-Kørsel: Bestil buskørsel eller tilbud på buskørsel (Intern)
 • TM-Kørselskontor – Ændring – CSV–STU (Intern)
 • TM-Kørselskontor–CSV–STU (Intern)
 • TM-Syge- og raskmelding
 • Udbedring af kloakskade
 • Udledning af særligt spildevand
 • Udledning af tagvand fra en ejendom
 • Vandløb, søer og hav
 • Vis hvad du kan – 3 år
 • Vis hvad du kan – Skolestarter

Automatiser arbejdsgange: Kultur og Borgerservice

 • Adresseundersøgelse
 • Aftenskoler – indberetning af løn
 • Aftenskoler – indberetning af løn (system)
 • Ansøgning om undervisningstilskud aftenskoler
 • Ansøgning til enkeltydelser
 • Ansøgningsskema til Kultur– og Oplevelsespuljen
 • Bodholderansøgning 2018
 • Erklæring om bortkommet kørekort
 • Erklæring om bortkommet pas
 • Idrætspris Indstilling – Hold præstationer
 • KME Tilmelding til kompetenceraketten
 • Mellemkommunale deltagere – aftenskoler
 • Middelalderfestival – Varebestilling
 • Tilflyttertur
 • Transport af kunst og museumsgenstande

Automatiser arbejdsgange: Sundhed, ældre og handicap

 • Ældre–/plejebolig – fordelingsmøde
 • Ældre–/plejebolig – ledigmelding
 • Ældre–/plejebolig – lejekontrakt
 • Ældre–/plejebolig – send tilbud
 • Ældre–/plejebolig – tilbud
 • Ældre–/plejebolig – udarbejd lejekontrakt
 • Afhentning eller reparation af hjælpemidler
 • Afløserkoder VITAE
 • Ansøgning om ældrebolig
 • Ansøgning om el–køretøj og 3–hjulet cykel
 • Ansøgning om hjælpemiddel
 • Ansøgning om hjælpemidler
 • Ansøgning om hjælpemidler på vegne af 3. person
 • Ansøgning om ledsagerordning
 • Ansøgning om merudgifter §100
 • Ansøgning om sansestimulerende produkt
 • Ansøgning om støtte til handicapbil 114
 • Ansøgning til §18–midler
 • Ansøgning til uddannelseslegat
 • Booking sygeplejerske
 • Brugeradministration (Sundhed og omsorg ind. VITAE)
 • Frivilligkontrakt, Vital Horsens
 • Hjælpemidler Dæk og slange
 • Indstilling fra læge
 • Kan jeg få en ledsageordning?
 • Kørselsbehov §112,113,114
 • Kørselsbehov Hjælpemiddel
 • Merudgiftsydelse §100
 • Merudgiftsydelse §41
 • Opsigelse af ældrebolig
 • net
 • Tro og love hjælpemidler

Automatiser arbejdsgange: Undervisning og uddannelse

 • Tilsyn ved eksamen (tilsynsførende)
 • Ændring i planlagt undervisning
 • Afregning af deltagelse i lektorbedømmelsesudvalg
 • Anmodning om forskud – via bank – NemKonto 1.4
 • Anmodning om forskud til kontant køb
 • Anmodning om refusion i forbindelse med kost og logi (AMU)
 • Anmodning om refusion i forbindelse med kost og logi (AMU) – NemKonto
 • Anmodning om refusion i forbindelse med kost og logi til firmaer (AMU) – NemKonto
 • Anmodning om rejseforskud i udenlandsk valuta
 • Befordringsrefusion – Skolepraktik – 1.4
 • Befordringsrefusion – Skolepraktik – Nemkonto
 • Beskatning – mobiltelefon
 • Bestilling af forsikringskort ved udlandsrejser
 • Bestilling af kreditnota
 • Bestilling af udstyr – eksisterende medarbejdere
 • Bestilling af udstyr – nyansatte
 • Censorafregning Erhvervsakademierne (ver.2)
 • Censur i VIA
 • Censur– og eksamensafregning
 • Censurafregning for eksterne censorer – 1.6
 • Censurafregning, mundtlig censur (undervisere) – 1.6
 • Censurafregning, skriftlig censur (undervisere) – 1.6
 • Godtgørelse af rejseudgifter og udlæg (elever)
 • Pædagogikum – vejlederhonorar
 • Skolepraktik – Delaftaler, ophør af skolepraktik mv.
 • Skolepraktik – Ny skolepraktikant
 • Skolepraktik – retur fra del–aftale
 • Tilsyn ved eksamen (tilsynsførende) – 1.7
 • Timeindberetning for flere undervisere
 • Udbetaling af legater – 1.7
 • Valgfag

Automatiser automatiseringer

 • Ægtefællebidrag
 • Ændringsblanket – beskikket bygningssagkyndig
 • Anmeldelse af fælles forældremyndighed
 • Anmeldelse eller ændring af biogasanlæg
 • Ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig
 • Ansøgning om genbeskikkelse som bygningssagkyndig
 • Ansøgning om godkendelse som adoptant
 • Ansøgning om godkendelse som driftsansvarlig person på elektriske anlæg
 • Ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig
 • Ansøgning til Dora og Peter Hansens mindelegat
 • Bestilling af visitkort – HPS
 • Bruger spørgeskema
 • Dispensation fra kravet om driftsansvarlig person
 • Dispensation fra kravet om fagligt ansvarlig
 • Dokumentation for afvigelser fra standarderne – el
 • Dokumentation for professionel ansvarsforsikring
 • E-cigaretter –registrering af fjernsalg
 • Elforsyningsanlæg, indberetning af hændelse
 • Erklæring om oplysningspligt
 • Fakturagrundlag 1.5
 • Fastsættelse af uddannelsesbidrag
 • Fortegnelse over aktiver og passiver
 • Fyrværkeri, erhvervelse/overdragelse
 • Fyrværkeri, godkendelse som fyrværker
 • Fyrværkeri, opbevaring/salg
 • Fyrværkeri, professionel anvendelse
 • Fyrværkeri, transportklassificeringsattest
 • Fyrværkeri, virksomhedsgodkendelse
 • Fyrværkeritilsyn, detailleddet, 2017
 • Gas, indberetning af hændelse
 • Gas, installationer til undervisningsbrug
 • Grundlisteudvalget
 • HPS Madbestilling
 • ICS Statusudtalelse
 • Idépostkasse til nye blanketter/arbejdsgange
 • Indhent samtykke
 • Indhent samtykke billeder
 • Intern – Pressehenvendelser
 • Intern Faktura
 • Kontakt form sik.dk test
 • Kontaktskema om forældremyndighed, bopæl og samvær
 • Lægeerklæring vedrørende værgemål
 • Meddelelse om varetagelse af drift af et elektrisk anlæg
 • Ompostering indenfor eget budgetområde
 • Ompostering til andet budgetområde
 • Oplysning om ændringer i virksomheden
 • Oplysninger om ændringer vedr. det elektriske anlæg
 • Registrering af brud/hændelser
 • Sammenligning og bootstrap
 • Samtykke for Dagplejen
 • Samtykke i Sundhedsplejen
 • Samtykkeerklæring – Fælles
 • Skadesanmeldelse vedr. bygninger og løsøre
 • Tatovørordningen
 • Tilbagekaldelse af samtykke
 • Tilmelding af nye skoler på SDBF
 • Tilmelding til begivenhed – uden løntræk
 • Tilmelding til DitmerFlex møde for Studieadministrationen
 • Tilmelding til e-mærke ordning
 • Tobaksvarer –registrering af fjernsalg
 • Udbetaling af midler, der tilhører en person under værgemål
 • Udvidet helbredstillæg
 • Virksomhedsansøgning om autorisation/godkendelse

Automatiser arbejdsgange: Revisorer

DitmerFlex er udviklet i samarbejde med udvalgte aktører fra revisorbranchen. 

 • Lønoverførsel
 • Proceduregodkendelse
 • Kørselsafregning
 • Rekvirering af advokatbreve

Automatiser arbejdsgange: Advokat

DitmerFlex indeholder standardautomatiseringer på flere manuelle arbejdsgange, som anvendes i advokatbranchen 

 • Integration med Nemid
 • Udfyldelse af blanketter
 • Godkendelse af aftaler

Automatisering af arbejdsgange: Finansielle virksomheder

DitmerFlex har som standdard en række automatiseringer, som kan effektivisere manuelle processer i forsikringsselskaber, banker, pensionsselskaber og finansielle institutter

 • Kontraktgodkendelse
 • Skatteoverførsel
 • Pensions overførsel

Automatisering af arbejdsgange: Boligadministration

DitmerFlex indeholder som standard en række automatiseringer til boligadministration af både leje- og andelsboliger.

 • Online udfyldelse af lejekontrakter
 • Godkendelse af lejekontrakter