Blog

Forprojekt: Den optimale patientdagsrejse

Ditmer har netop gennemført et forprojekt sammen med Region Midtjylland forud for udvikling af en ny patientapp. Appen kan anvendes på alle regionens hospitaler og skal kalde ambulante patienter ind til undersøgelse eller behandling, når de er mødt på hospitalet. Den skal også indeholde information om den forventede ventetid og patientens dagsprogram for at skabe øget overblik for patienten.

Appen er en del af et samlet, nyt it-koncept i Region Midtjylland, ambulatorielogistik, som består af flere elementer, blandt andet kaldetavler i venteområder (se mere om det her).

Baggrunden for projektet er, at Region Midtjylland har 1,8 mio ambulante besøg hvert år. Blandt andet er målet er at frigøre patienterne fra venteområdet, så de kan udnytte ventetiden på hospitalet.  Samtidig stiller byggeriet af nye og større sygehuse som Det Nye Universitetshospital i Aarhus større krav til, at patienter når frem til deres behandling.

Brugerdrevet innovation i fokus

I forprojektet kortlagde Ditmer og Region Midtjylland de ambulante patienters dagsrejse på hospitalet, analyserede de teknologiske muligheder og foretog brugertests af de forskellige funktionaliteter i den kommende app på to ambulatorier med patienter med ”rigtige” aftaler.

Afsættet for projektet var tankegangen om brugerdrevet innovation og en agil procesdrevet tilgang, som i stigende grad vinder indpas i sundhedsvæsenet.

”Ved at inddrage patienterne og deres oplevelser tidligt i processen får vi stor viden om deres behov og et kvalificeret beslutningsgrundlag til det videre udviklingsforløb. Som led i projektet fik vi eksempelvis lavet nogle prototyper, som det var meget værdifuldt at få testet ude i klinikken,” siger projektleder Mette Helles Carlsen fra Region Midtjylland.

Vil have praktiske informationer

I løbet af projektet skabte Ditmer sammen med projektgruppen, patienter, pårørende og klinikere gennem en række workshops en række personas og user stories, der indkredser forskellige brugertypers konkrete behov i forskellige situationer.

Forprojektet viste, at patienterne forventer information og inddragelse og gerne selv involveres i at sikre, at de får det optimale flow i deres ambulante hospitalsbesøg. Samtidig havde patienterne især behov for at få relevante informationer her og nu, ligesom informationerne skulle formidles på en måde, så patienterne blev opmærksomme på, at de havde modtaget nye informationer omkring eksempelvis ventetid.

”Patienterne lagde vægt på, at de vil kende årsagerne til, at de venter, og de vil have vished for, at personalet ved, at de venter efter ankomst. De vil også kende længden af deres ventetid, ligesom de vil kunne orientere sig løbende om ændringer i deres program i løbet af dagen. Det er alt sammen værdifuld viden, som vil indgå i arbejdet med udvikling af patientappen,” siger Mette Helles Carlsen.

”Men patienter prioriterer fortsat den menneskelige kontakt højt, for eksempel når de skal spørge om hjælp. Alt kan ikke løses udelukkende ved teknologi,” tilføjer hun.

Ledelsen fik beslutningsgrundlag

Forprojektet mundede ud i et konkret beslutningsgrundlag til styregruppen for Ambulatorielogistikprojektet i Region Midtjyllandmed en række anbefalinger fra Ditmer til den tekniske udvikling og række prototyper på løsningselementer i et såkaldt kø-kalde-koncept.

”Vi var positivt overraskede over, hvor konkret og anvendeligt Ditmers beslutningsgrundlag til ledelsen var. Materialet var gennemarbejdet og havde en struktur, som gjorde det let at kommunikere videre til resten af organisationen. Brugerinddragelsen og Ditmers evne til at forstå patienternes behov og de konkrete afprøvninger af prototyper var med til at underbygge materialets troværdighed, hvilket gjorde, at ledelsesbeslutningen var lettere at tage,” siger Mette Helles Carlsen.

Mere brugerdrevet innovation på vej

Arbejdsgruppen er lige nu ved at afklare de tekniske forudsætninger for snitfladerne mellem patient-appen og hospitalernes backendsystemer.

”Der har hele vejen rundt været stort engagement og vilje til at lykkedes. Det var spændende at arbejde i en agil proces med fokus på brugerinteraktion og brugeroplevelser, hvor vi alle blev klogere undervejs, og vi vil helt sikkert arbejde med brugerdrevet innovation en anden gang,” slutter Mette Helles Carlsen.